купить платье одежда блузка купить платье киев купить платье украина купить платье вечернее бады купить антиоксиданты силиконовые браслеты купить пиво крафтовое пиво

Regulamentul Parcului Naţional Cheile Nerei-Beuşniţa

Capitolul I. Infiintarea, scopul, limitele, zonarea şi managementul Parcului National Cheile Nerei – Beusnita

Art.1. Parcul National Cheile Nerei – Beusnita (PNCNB), infiintat în anul 1990 prin Ordinul Ministrului nr. 7/1990, reconfirmat prin Legea 5/2000 – Sectiunea III – Arii protejate si delimitat prin Hotararea Guvernului Romaniei nr. 230/04.03.2003 privind delimitarea rezervatiilor biosferei,parcurilor nationale , parcurilor naturale si constituirea administratiilor acestora , este arie protejată de interes naţional, fiind incadrat, conform clasificarii IUCN, în categoria a II-a (Parc National). Preluat in administrare conform Contractului nr.732 /MMGA/22.05.2004,incheiat intre Ministerul Mediului şi Gospodaririi Apelor şi Regia Nationala a Padurilor -ROMSILVA.

Art.2. Scopul pentru care a fost infiintat Parcul National Cheile Nerei -Beusnita este conservarea biodiversitatii, a peisajului si traditiilor locale , incurajarea ecoturismului bazat pe aceste valori ,educatia ecologica si constientizarea publica. PNCNB corespunde categoriei II IUCN –“Parc national - arie protejată gestionata in principal pentru protectia ecosistemelor şi recreere”
Obiectivele temelor sunt:
A. Conservarea habitatelor, florei şi faunei salbatice de pe intreg cuprinsul parcului prin reducerea pana la eliminare a factorilor perturbatori într-o perioada cat mai scurta de timp.
B. Conservarea siturilor subterane, de suprafata, din interiorul si vecinatatea parcului prin protectia/restaurarea acestora in vederea mentinerii şi vizitarii resurselor.
C. Crearea diversificata a infrastructurii ecoturistice evitand afectarea mediului, pentru oferirea unor experiente deosebite vizitatorilor.
D. Extinderea cercetarilor complexe, pluridisciplinare din perimetrul parcului si zona invecinata pentru identificarea tuturor resurselor naturale, cultural-istorice in vederea realizarii unei zonari realiste si conservarii eficiente.
E. Educarea si instruirea publicului larg prin tehnici interpretative variate pentru marirea numarului de suporteri ai ariei.
F. Incurajarea proprietarilor/administratorilor de terenuri din parc să desfasoare activitati durabile in afara ariei pentru reducerea presiunii antropice asupra resurselor.
G. Asigurarea eficientei de administrare a parcului pentru aplicarea corespunzatoare a planului de management in vederea respectarii scopului parcului si a recomandarilor/legislatiei specifice.
H. Monitorizarea şi documentarea rezultatului actiunilor de management si a atingerii obiectivelor de management.

Art.3. Limitele şi suprafata Parcului National Cheile Nerei – Beusnita sunt cele stabilite in Legea 5 /2000 si HG 230/2003 (conf Anexelor 1 şi 2). Suprafata parcului este de 36.758 ha dupa HG 230 /2003 (37.100 ha dupa Legea 5/2000 ), din care 29.170 ha reprezinta zone de categoria II IUCN si 7. 588 ha zone speciale de conservare, conform O.M. 552 /2003.

Art.4. Parcul National Cheile Nerei – Beusnita are o suprafata totala de 36.758,00 ha si cuprinde urmatoarele zone functionale (conf. Anexei 2):
a. Zonele de protectie stricta.
b. Zonele de protectie integrala: Cheile Nerei, Ciclova-Ilidia, Cheile Susara, Ducin, Bigar, Liciovacea, care se suprapun peste Rezervatiile Naturale cu acelasi nume (categoria IV-a IUCN) si zonele de conservare speciala avand o suprafata totala de 7.587,9 ha.
c. Zona de conservare durabila (zona tampon) în suprafata de 28.921 ha (d.c. zona “ tampon” a zonei de conservare durabila este de 3.754 ha).
d. Zone de dezvoltare durabila a activitatii umane în suprafata de 249 ha.

Art.5. Responsabilitatea managementului Parcului National Cheile Nerei – Beusnita revine Administratiei Parcului National Cheile Nerei – Beusnita (APNCNB), subunitate din cadrul Regiei Nationale a Padurilor. Administratia Parcului National Cheile Nerei – Beusnita constituita in baza OUG 236-2000 privind regimul regimul ariilor protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, aprobata prin Legea 462-2001 si HG 230-2003 privind delimitarea rezervatiilor biosferei,parcurilor nationale si naturale si constituirea administratiilor acestora.

Art.6. Structura de administrare
Administratia parcului( APNCNB) stabilita prin H.G. 230/2003 are urmatoarea structura :
Director parc
Sef paza
Contabil sef
Responsabil relatii cu comunitatile si educatie ecologica
Biolog
Specialist in tehnologia informatiei
6 agenti de teren
Administratia parcului elaboreaza planul de management prin care desfasoara activitati specifice si supravegheaza toate activitatile ce se desfasoara pe teritoriul Parcului, asigurand o gospodarire unitara a tuturor activitatilor de pe raza sa, in vederea conservarii biodiversitatii si a utilizarii durabile a resurselor naturale in conformitate cu planul de management si zonarea interna a parcului,urmarind respectarea prezentului regulament,elaborat in baza OUG nr.57 /2007 privind regimul ariilor naturale protejate,conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice. Regulamentul va fi supus avizarii Academiei Romane şi aprobarii Autoritatii Centrale pentru Protectia Mediului.
Activitatile APNCNB legate de conservarea resurselor naturale si cultural-istorice sunt coordonate si aprobate de Consiliul Stiintific (CS) al Parcului National Cheile Nerei – Beusnita constituit in baza Legii 462/2000, cuprinde reprezentanti ai institutiilor guvernamentale, stiintifice si administrative, componenta acestuia este aprobata prin ord.MMGA nr.645 /27.10.2004.
Participarea factorilor interesati la gospodarirea Parcului se asigura prin Consiliul Consultativ de Administrare (CCA), infiintat in baza Legii 462/2001, confirmat prin Ord. MMGA nr.713/12.11.2004, care are un rol consultativ in planificarea si realizarea activitatilor legate de gospodarirea Parcului National Cheile Nerei – Beusnita.

Art. 7. a ) Planul de Management şi Regulamentul PNCNB se elaboreaza de catre administratia parcului in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare privind ariile protejate, se aproba de Autoritatea Centrala pentru Protectia Mediului , dupa obtinerea urmatoarelor acorduri /avize :
Acordul Consiliului Consultativ
Avizul Consiliului Stiintific
Avizul RNP-Romsilva
Avizul Autoritatii Centrale pentru silvicultura
Avizul Academiei Romane prin Comisia pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii.
b ) Respectarea planului de management si a regulamentului este obligatorie pentru APNCNB, precum si pentru persoanele fizice si juridice care detin sau administreaza terenuri si alte bunuri si/sau care desfasoara activitati în perimetrul ariei naturale protejate.
c ) Regimul de protectie se stabileste indiferent de destinatia terenului si de detinător,iar respectarea acestuia este obligatorie,conform prevederilor legale privind regimul ariilor naturale protejate.

Art. 8. PNCNB va fi evidentiat în mod obligatoriu in planurile nationale, zonale şi locale de amenajare a teritoriului si de urbanism.

Capitolul II. Activitati permisei in Parcul National Cheile Nerei – Beusnita

Activitati de cercetare - toate tipurile de investigatii stiintifice (biologice, geologice, paleontologice, arheologice, antropologice, speologice, etc) care se desfasoara pe teritoriul Parcului - asa cum este ea definita de lege;
Activitati de turism şi recreare - prin care se intelege activitati de turism pe traseele turistice amenajate cu infrastructura pentru turismul de masa, incluzand toate tipurile de turism: ecoturism, cicloturism, turism stiintific, etc;
Activităti instructiv – educative - scoli, stagii de practica, aplicatii tematice avand ca obiect educatia biologica, ecologica, etc;
Realizarea de materiale audio-vizuale cu caracter stiintific sau comercial;
Activitati de exploatare a resurselor naturale regenerabile: material lemnos, fructe de padure, plante medicinale, ciuperci, etc;
Apicultura;
Pasunatul;
Silvicultura

Art.9. 1) Pe terenurile care fac parte din fondul forestier inclus în Parcul Naţional Cheile Nerei – Beusnita se executa numai lucrarile prevazute în amenajamentele silvice.
2) Alte lucrari silvice in afara celor prevazute in amenajamentele silvice se executa doar cu acordul Academiei Romane si cu aprobarea autoritatilor publice centrale de mediu si silvicultura ,atunci cand nu exista alternativa pentru mentinerea unei stari fitosanitare sau a functiilor pentru care as instituit regimul de protectie. Lucrarile silvice se executa cu respectarea reglementarilor în vigoare privind zonarea functionala a padurilor si a Parcului National Cheile Nerei – Beusnita,respectiv in zonele cu protectie stricta (ZPS) si cu protectie integrala(ZPI) nu se executa nici un fel de lucrari de exploatare a padurilor , personalul silvic executand doar paza acestora,iar in celelalte zone ale parcului se executa lucrarile prevazute in amenajamentele silvice , cu asigurarea regenerarii naturale.

Art.10. Pe terenurile private, cu vegetatie forestiera, se executa numai lucrarile prevazute in studiile de amenajare sumara, cu respectarea reglementarilor in vigoare privind zonarea functionala a padurilor si a Parcului National Cheile Nerei – Beusnita. Lucrari in afara celor prevazute in amenajamentele silvice se executa doar cu acordul Academiei Romane şi cu aprobarea autoritatilor publice centrale de mediu si silvicultura.

Art.11. In cazul producerii de fenomene de forta majora (incendii, calamitati, epizootii, focare de infectii etc.) institutiile abilitate intervin conform prevederilor legale, cu obligativitatea instiintarii APNCNB.
Agricultura si pomicultura

Art.12. Pe terenurile cu destinatie agricola sunt permise doar activitatile traditionale, fiind interzisa folosirea oricarui îngrasamant artificial sau specie autohtona.
Pasunat

Art.13. 1) Exploatarea pasunilor este permisa doar pentru animalele persoanelor şi comunitatilor din satele care detin pasuni în zona Parcului National Cheile Nerei – Beusnita.
2) Subanchirierea pasunilor catre detinatori de animale din zona invecinata cu Parcul National Cheile Nerei – Beusnita, altii decat proprietarii pasunilor, se face pe baza de contract incheiat intre parţi cu aprobarea APNCNB.

Art.14. Pe teritoriul Parcului National Cheile Nerei – Beusnita activitatea pastorala se desfasoara respectandu-se incarcatura de animale conform bonitatii pajistilor .

Art.15. Pasunatul se supune urmatoarelor reglementari:
pasunatul este interzis în Zonele de Protectie Stricta şi Integrala.
pasunatul cu caprine este strict interzis pe tot teritoriul Parcului National Cheile Nerei – Beusnita;
amplasarea de stane si adaposturi pastorale, adaptate specificului montan si incadrate in peisaj, este permisa numai cu aprobarea APNCNB;
este interzisa amplasarea locurilor de tarlire in apropierea paraielor, traseelor turistice, locuri de popas, campinguri;
numarul admis de caini se stabileste prin contractul de pasunat, in functie de numarul de oi din fiecare turma, in limitele prevazute de legislatia in vigoare (Legea nr. 103/1996 etc)........ Cainii vor avea obligatoriu jujee. Pentru fiecare caine este obligatoriu sa se prezinte adeverinta de vaccinare.
trecerea prin fond forestier si trecerea la apa se face cu respectarea reglementarilor in vigoare, in baza contractului incheiat cu administratorii/proprietarii de padure.

Art.16. APNCNB initiaza periodic studii pentru stabilirea capacitatii de suport a pasunilor pe care le aduce la cunostinta proprietarilor in vederea reglementarii corespunzatoare a pasunatului.

Art.17. APNCNB monitorizeaza activitatea de pasunat in PNCNB pentru stabilirea impactului acestei activitati asupra florei si faunei din Parc si pentru stabilirea unor eventuale restrictii in zonele afectate.
Constructii

Art.18. In Parcul National Cheile Nerei – Beusnita la data inventarierii, exista constructii reprezentand: retele (apa, electricitate, telefonie), captari de apa subterana, poduri, drumuri nationale, judetene, comunale, silvice, neamenajate, poteci, terasamente dezafectate CFF, lacuri artificiale, cabane, cantoane silvice, salase, case in satul Stancilova.

Art.19. 1) Pe teritoriul Parcului este interzisa realizarea de constructii, cu exceptia celor de utilitate publica, care vor deservi activitati de cercetare sau de administrare şi gospodarire a Parcului.
2) Orice fel de constructii noi cu scop stiintific, adaposturi necesare administrarii si gospodaririi parcului sunt admise cu respectarea prevederilor legale şi cu avizul Consiliului Stiintific al PNCNB.
3) Construirea de cabane/adaposturi turistice in imediata vecinatate a Parcului se va face doar dupa efectuarea studiului de impact, conform reglementarilor in vigoare, cu accent deosebit pe impactul asupra Parcului. Arhitectura constructiilor va fi cea traditionala, specifica zonei. Documentatiile se avizeaza de către Consiliul Stiintific al PNCNB.
4) Modificarile aduse planurilor de urbanism exestente,vor fi insotite de studii de impact,cu accent deosebit asupra cadrului peisagistic al zonei,cu avizul Consiliului Stiintific.
Regimul deseuri menajere

Art.20. 1) Se interzice abandonarea deseurilor de orice fel pe teritoriul PNCNB.
2) Deseurile menajere rezultate din gospodariile localitatilor situate în bazinul hidrografic al raului Nera, amonte de Sopotul Nou vor fi colectate si depozitate in locuri desemnate, evitand orice fel de poluare a apelor de suprafata si subterane.
3) Fiecare proprietar/administrator de cladire, unitate de cazare, unitate de servire a mesei inclusiv salas are obligatia de a detine un container pentru colectarea deseurilor si evacuarea acestora în cea mai apropiata localitate.
4) Deseurile menajere rezultate din activitatea turistica vor fi evacuate de catre vizitatori si depozitate în localitatile unde se termina traseele turistici.

Apa

Art.21. 1) Evacuarea apelor uzate din unitatile de cazare si servire a mesei vor fi obligatoriu epurate conform normelor in vigoare.
2)Apele uzate rezultate din localitatile situate in bazinul hidrografic al raului Nera, amonte de Sopotul Nou vor fi obligatoriu epurate, constituind pentru localitati o prioritate de investitii.
Cercetare stiintifica

Art.22. Cercetarea stiintifica in PNCNB are ca scop primordial conservarea patrimoniului floristic si faunistic al Parcului National Cheile Nerei - Beusnita. Pentru realizarea acestui scop, dupa inventarierea speciilor si evaluarea gradului lor de periclitare, APNCNB va asigura monitorizarea continua a elementelor endemice, periclitate sau rare, precum si a habitatelor caracteristice .

Art.23. APCNB stabileste masurile necesare in vederea impiedicarii distrugerii voite sau accidentale, de catre om, a speciilor de plante sau animale strict ocrotite de pe suprafata Parcului.

Art.24. Activitatea de cercetare stiintifica pe teritoriul PNCNB se desfasoară cu avizul APNCNB, care sprijina logistic, in masura posibilitatilor activitatea de cercetare.

Art.25. Activitatea de cercetare in PNCNB efectuata de catre colaboratori externi ai APNCNB se va desfasura pe baza unui contract de cercetare incheiat cu APNCNB. Clauzele contractului se stabilesc de comun acord de catre parţi.In cazul temelor de cercetare care necesita date/informatii privind PNCNB,furnizate de APNCNB,se va incheia un contract care sa asigure accesul APNCNB la rezultate in vederea utilizarii lor in activitatea de management a parcului si la completarea bazei de date. Dreptul asupra rezultatelor se stabileste prin contract.

Art.26. Orice studii care planifica activitati de exploatare a resurselor naturale pe suprafata parcului, cum sunt studiile care planifica activitati: silvice (amenajamente si alte studii sumare), agricole, zootehnice, turistice, piscicole, cinegetice, geologice, etc, orice proiecte care planifica lucrari de constructii de orice fel, activitati sportive, etc, se supun in mod obligatoriu de catre proiectanti avizarii administratiei PNCNB. Avizarea este absolut necesara in vederea verificarii de catre administratia parcului a încadrarii activitatilor planificate de studiile sau proiectele mentionate mai sus in prevederile planului de management al PNCNB.

Educatie

Art.27. Toate actiunile educative vor fi planificate astfel incat sa se desfasoare in locurile, zonele, traseele permise conform zonarii interne, sa nu aduca nici un prejudiciu naturii si sa ajute la o mai buna administrare a PNCNB.
Turism

Art.28. În Parcul National Cheile Nerei – Beusnita sunt permise activitati de turism si de educatie, cu respectarea regulilor de vizitare a Parcului.

Art.29. Punctele de acces în Parcul National Cheile Nerei – Beusnita sunt la: Anina, Oravita, Ciclova Montana, Potoc, Sasca Montana, Carbunari, Sopotu Nou, Moceris, Cheile Minisului (Bigar).

Art.30. Vizitarea Parcului National Cheile Nerei – Beusnita se face pe baza biletului de vizitare, stabilit de catre APN cu avizul Agentiei Nationale pt. Arii Protejate, conf. OUG 57/2007, art.30, alin.3. Perceperea tarifului de vizitare se va face la punctele de acces pe teritoriul parcului de catre persoanele autorizate de APNCNB.
Exceptii de la plata tarifului de vizitare:
a. copii sub 7 ani,
b. voluntari care dovedesc cu adresa scrisa sau cu contract de voluntariat semnat de APNCNB ca presteaza o activitate utila Parcului,
c. personalul de supraveghere a animalelor pentru care s-au contractat pasuni in PNCHNB.
d. personalul APNCNB si membrii Consiliului Stiintific,
e. personalul silvic de la ocoalele silvice de pe raza Parcului sau din Directia Silvica Resita,
f. personalul Academiei Romane,
g. membrii serviciilor Salvamont şi salvaspeo care activeaza in Parc,
h. personalul de serviciu al constructiilor aflate pe teritoriul Parcului,
i. imputernicitii pentru implementarea Regulamentului Parcului, pe baza de legitimatie,
j. personal de la alte unitaţi/institutii, cu delegatie in interes de serviciu
k. localnicii care detin terenuri în Parcul National Cheile Nerei - Beusnita.
l. ghizii de turism angajati de APNCNB
m. persoanele cu handicap, pentru care legislatia in vigoare prevede scutirea de plata unor taxe.
n. echipele de cercetare si explorare care desfasoara acţiuni pe suprafata parcului cu aprobare de la administratia parcului.
Vor achita 50% din valoarea biletului de vizitare urmatoarele categorii de vizitatori:
a. elevii si studentii, daca dovedesc aceasta calitate cu acte legale, vizate pe anul in curs,
b. pensionarii, daca dovedesc aceasta calitate cu cuponul de pensie.

Art.31. Tariful de vizitare se stabileste conform ordinelor si hotaririlor forurilor superioare, si se percepe la punctele de acces si control: Anina, Oravita, Ciclova Montana, Pod Bei, Sasca Montana, Carbunari, Sopotu Nou, sau pe teritoriul Parcului de catre persoane autorizate de APNCNB.

Art.32. Excursiile organizate de catre persoanele juridice în Parcul National Cheile Nerei – Beusnita se fac numai cu ghizi autorizati de catre Autoritatea Nationala pentru Turism si abilitati de catre Administratia Parcului, cu informarea prealabila a administratiei.

Art.33. Vizitarea Parcului National Cheile Nerei – Beusnita este permisa numai pe potecile marcate.

Art.34. Intretinerea marcajelor turistice, deschiderea de noi trasee si amplasarea panourilor indicatoare si informative se face numai, cu aprobarea APNCNB.

Art.35. Camparea pe teritoriul Parcului National Cheile Nerei – Beusnita se reglementeaza astfel:
a. Camparea este permisa in zona cantoanelor/cabanelor: Bei, Damian, dupa achitarea tarifului de campare.
b. In regim special, respectiv pentru o singura noapte este permisa camparea la Lacul Dracului in poiana, cu acceptul proprietarului.
c. Saparea de santuri in jurul locurilor de amplasare a corturilor este interzisa.

Art.36. Aprinderea focului pe teritoriul PNCNB se reglementeaza astfel:
a. focurile de tabara sunt permise doar in vetrele special amenajate in acest scop in camparile din zonele: Bei, Damian, Cerbu, Roschii, Dristie, cu lemn de foc asigurat de administratorii locului de campare. Se vor respecta normele de prevenire si stingere a incendiilor;
b. sunt strict interzise adunatul si defrisarea vegetatiei lemnoase de orice fel pentru facerea focului.
c. este interzisa aprinderea focului in fondul forestier si la o distanta mai mica de 100 m de padure. In locurile de campare in care nu se asigura lemn de foc de catre proprietari sau in alte locuri de pe traseele turistice, se permite doar utilizarea primusului.

Art.37. Regimul deseurilor pe teritoriul PNCNB se reglementeaza astfel:
Turistii au obligatia de a evacua deseurile pe care le genereaza pe timpul vizitarii Parcului. Deseurile vor fi evacuate in afara Parcului si se lasa doar in locuri special amenajate pentru colectare;
locurile permise pentru depozitarea temporara a deseurilor provenite din activitatea cabanelor sunt: Bei, Pod bei ;
c. responsabilitatea depozitarii temporare a deseurilor la cabane cu respectarea conditiilor legale, astfel incat sa nu existe posibilitate de acces pentru caini şi animale salbatice, revine gestionarilor cabanelor în cauza;
d. responsabilitatea evacuarii, cel putin o data pe luna, a deseurilor menajere provenite din activitatea cabanelor revine administratorilor acestora.

Art.38. Se interzice aruncarea deseurilor de orice fel, inclusiv cadavre in doline, ponoare, pesteri .

Art.39. Se interzice exploatarea rocilor din pesteri, derocarile de orice fel si deteriorarea vestigiilor arheologice .

Art.40. Se interzice taierea, ruperea sau scoaterea din radacini a arborilor, puietilor sau lastarilor, precum si insusirea celor rupti sau doborati de fenomene naturale sau de catre alte persoane.

Art.41. Se interzice distrugerea, degradarea, respectiv colectarea in orice scop a plantelor, florilor sau a animalelor de orice fel din Parcul Naţional Cheile Nerei Beusnita .

Art.42. Colectarea de specii de flora si fauna, face doar cu scop stiintific si numai cu acordul scris al APNCNB.

Art.43. Accesul cainilor in PNCNB este interzis. Formatiile Salvamont pot utiliza în actiunile lor caini utilitari.

Art.44. Perturbarea linistii în Parc este strict interzisa.

Art.45. Este strict interzisa distrugerea sau degradarea panourilor informative si indicatoare, precum si a placilor, stalpilor sau a semnelor de marcaj de pe traseele turistice.

Art.46. Este strict interzisa degradarea refugiilor, adaposturilor, podetelor, sau a oricarei alte constructii sau amenajari de pe teritoriul Parcului.

Art.47. Folosirea ambarcatiunilor de orice tip pe lacurile Bei si Dracului, cu exceptia celor destinate pentru colectarea de probe pentru cercetări stiintifice, este interzisa.

Art.48. Utilizarea de detergenti pentru spalare in apele curgatoare si in lacuri sunt interzise.

Art.49. APNCNB monitorizeaza turismul pe teritoriul PNCNB, in vederea stabilirii impactului acestei activitati asupra mediului biotic din Parc si pentru stabilirea masurilor de protectie ce se impun, inclusiv a celor de restrictionare a accesului turistilor, daca acest lucru se impune pentru conservare.

Art. 50. Circulatia vehiculelor de orice tip (motorizate sau nu), este permisa numai pe drumurile publice si cele forestiere autorizate, pana in dreptul indicatoarelor sau barierelor care limiteaza accesul. Restrictiile de acces nu se aplica vehiculelor care deservesc interesele de management ale Parcului.
Serviciul Salvamont

Art. 51. Pe teritoriul PNCNB functionează formatii Salvamont CS care patruleaza pe traseele turistice si intervin in caz de accidentare a turistilor aflati in Muntii Aninei si Locvei.

Art.52. Membrii echipelor Salvamont colaboreaza cu APNCNB in actiunile de paza organizate pe teritoriul Parcului.

Art.53. APNCNB sprijina logistic echipele Salvamont in cazuri de forta majora (accidente grave).

Art.54. Competitiile si manifestarile cu caracter sportiv se organizeaza doar cu acordul serviciilor publice Salvamont şi cu avizul APNCNB.

Capitolul III. Activitati permise in perimetrul Parcului National Cheile Nerei-beusnita in functie de zonare interna si procedura de avizare

Ar. 55. In Zonele cu protectie stricta sunt permise doar activitatile:
cercetare,educatie si ecoturism,cu limitarile descrise in Planul de management al PNCNB

In cadrul PNCNB in aceasta categorie fiind incluse rezervatii stiintifice:

Art. 56. În Zonele de protectie integrala sunt permise pe baza autorizatiilor emise de catre APNCNB urmatoarele activitatii:
a) stiintifice si educative;
b) activitati de ecoturism care nu necesita realizarea de constructii-investitii;
c) utilizarea rationala a pajistilor pentru cosit si/sau pasunat numai cu animale domestice, proprietatea membrilor comunitatilor care detin pasuni sau care detin dreptul de utilizare a acestora in orice forma recunoscuta prin legislatia nationala in vigoare, pe suprafetele, in perioadele si cu speciile si efectivele avizate de administratia parcului, astfel incat sa nu fie afectate habitatele naturale si speciile de flora si fauna prezente;
d) localizarea si stingerea operativa a incendiilor;
e) interventiile pentru mentinerea habitatelor in vederea protejarii anumitor specii, grupuri de specii sau comunitati biotice care constituie obiectul protectiei, in baza aprobarii autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, a planului de actiune provizoriu, elaborat in acest scop de consiliul stiintific si valabil pana la intrarea in vigoare a planului de management;
f) interventiile in scopul reconstructiei ecologice a ecosistemelor naturale si al reabilitarii unor ecosisteme necorespunzatoare sau degradate, la propunerea administratiei si cu avizul consiliului stiintific, in baza aprobarii de catre autoritatea publica centrala pentru protectia mediului;
g) actiunile de inlaturare a efectelor unor calamitati, la propunerea administratiei ariei naturale protejate, cu avizul consiliului stiintific, in baza aprobarii autoritatii publice centrale pentru protectia mediului. In cazul in care calamitatile afecteaza suprafete de padure, actiunile de inlaturare a efectelor acestora se fac la propunerea administratiei ariei naturale protejate, cu avizul consiliului stiintific, in baza aprobarii autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura;
h) actiunile de prevenire a inmultirii in masa a daunatorilor forestieri, care nu necesita extrageri de arbori, si actiunile de monitorizare a acestora;
i) actiunile de combatere a inmultirii in masa a daunatorilor forestieri, care necesita evacuarea materialului lemnos din padure, in cazul în care apar focare de inmultire, la propunerea administratiei ariei naturale protejate, cu avizul consiliului stiintific si in baza aprobarii autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura.
In zonele de protectie integrala sunt interzise:
orice forme de exploatare sau utilizare a resurselor naturale, precum si orice forme de folosire a terenurilor, incompatibile cu scopul de protectie si/sau de conservare;
activitatile de constructii-investitii, cu exceptia celor destinate administrarii ariei naturale protejate si/sau activitatilor de cercetare stiintifica ori a celor destinate asigurarii sigurantei nationale sau prevenirii unor calamitati naturale.


Art. 57. In Zonele de Conservare Durabila se pot desfasura următoarele activitati:
a) stiintifice si educative;
b) activitati de ecoturism care nu necesita realizarea de constructii-investitii;
c) utilizarea rationala a pajistilor pentru cosit si/sau pasunat pe suprafetele, in perioadele si cu speciile si efectivele avizate de administratia parcului natural, astfel incat sa nu fie afectate habitatele naturale si speciile de flora si fauna prezente;
d) localizarea si stingerea operativa a incendiilor;
e) interventiile pentru mentinerea habitatelor in vederea protejarii anumitor specii, grupuri de specii sau comunitati biotice care constituie obiectul protectiei, cu aprobarea autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, a planului de actiune provizoriu, elaborat in acest scop de consiliul stiintific al parcului si valabil pana la intrarea in vigoare a planului de management;
f) interventiile în scopul reconstructiei ecologice a ecosistemelor naturale si al reabilitarii unor ecosisteme necorespunzatoare sau degradate, la propunerea consiliului stiintific al ariei naturale protejate, cu aprobarea autoritatii publice centrale pentru protectia mediului;
g) actiunile de inlaturare a efectelor unor calamitati, cu acordul administratiei ariei naturale protejate, emis in baza aprobarii autoritatii publice centrale pentru protectia mediului. In cazul in care calamitatile afecteaza suprafete de padure, actiunile de inlaturare a efectelor acestora se fac cu acordul administratiei ariei naturale protejate, emis in baza aprobarii autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura;
h) activitatile de protectie a padurilor, actiunile de prevenire a inmultirii in masa a daunatorilor forestieri, care necesita evacuarea materialului lemnos din padure in cantitaţi care depasesc prevederile amenajamentelor, se fac cu acordul administratiei ariei naturale protejate, emis in baza aprobarii autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura;
i) activitati traditionale de utilizare a unor resurse regenerabile, in limita capacitatii productive si de suport a ecosistemelor, prin tehnologii cu impact redus, precum recoltarea de fructe de padure, de ciuperci si de plante medicinale, cu respectarea normativelor in vigoare. Acestea se pot desfasura numai de catre persoanele fizice sau juridice care detin/administreaza terenuri in interiorul parcului sau de comunitatile locale, cu acordul administratiei ariei naturale protejate;
j) lucrari de ingrijire si conducere a arboretelor, lucrari speciale de conservare cu accent pe promovarea regenerarii naturale si fara extragerea lemnului mort, cu exceptia cazurilor in care se manifesta atacuri de daunatori ai padurii ce se pot extinde pe suprafete intinse, in primul rand de parcele intregi limitrofe zonelor cu protectie stricta sau integrala, in restul zonei-tampon fiind permisa aplicarea de tratamente silvice care promoveaza regenerarea pe cale naturala a arboretelor: tratamentul taierilor de transformare spre gradinarit, tratamentul taierilor gradinarite şi cvasigradinarite, tratamentul taierilor progresive clasice sau in margine de masiv cu perioada de regenerare de minimum 10 ani. Tratamentele silvice se vor aplica cu restrictii impuse de planurile de management al parcurilor si de ghidurile de gospodarire a padurilor in arii protejate.

Art. 58. Zone de dezvoltare durabila a activitatilor umane sunt zonele in care se permit activitati de investitii/dezvoltare, cu prioritate cele de interes turistic, dar cu respectarea principiului de utilizare durabila a resurselor naturale si de prevenire a oricaror efecte negative semnificative asupra biodiversitatii.
In cazul in care se solicita emiterea unui aviz pentru executarea unor activitati de investitii/dezvoltare, investitorul/proprietarul trebuie sa se asigure ca zona vizata este inclusa in intravilanul unitatii teritorial administrative pe raza careia este situata.
Orice obiectiv amplasat in aceste zone trebuie sa respecte specificul arhitectonic traditional local.

Art. 59. Procedura de avizare a activitatilor permise in PNCNB

Conform prevederilor OUG 57/2007 autorizatiile se emit de catre APNCNB cu acordul Consiliului Stiintific şi CMN(pentru zona de protectie stricta).
Solicitarile pentru eliberarea unei autorizatii, pot fi transmise catre APNCNB de catre persoanele juridice sau fizice interesate.
Pentru facilitarea obtinerii avizului din partea CS, solicitarile vor fi inaintate APNCNB cu cel putin 30 de zile calendaristice inainte de data preconizata a inceperii activitatilor. APNCNB va intreprinde demersurile necesare catre CS, iar pentru zona de protectie stricta(ZPS)si catre CMN .
Raspunsul se va comunica in termen de 20 zile solicitantului (obtinerea sau refuzul autorizatiei).
Solicitarile pentru autorizarea de activitati in aria protejata pot fi facute pentru un termen de pana la 1 an, dupa care acestea trebuie reinnoite, cu mentionarea concreta a perioadei pentru care se face solicitarea.
In vederea obtinerii unei autorizatii pentru desfasurarea de activitati în aria protejata, solicitarea in forma scrisa inaintata APNCNB va cuprinde:
obiectivul sau obiectivele pentru care se solicita autorizatia;
durata pentru care se solicita autorizatia;
activitatile pentru care se solicita autorizatia;
prezentarea organizatiei sau a persoanei fizice;
componenta echipei cu ocupatia si rolul fiecaruia;
metodele si tehnicile de lucru;
datele de contact ale persoanei care solicita autorizatia;
Inainte de emiterea autorizatiei, APNCNB poate solicita acestuia informatii suplimentare, referinte si recomandari.
In termen de 15 zile de la incheierea activitatii autorizate, solicitantul va inainta catre APNCNB un raport asupra activitatilor desfasurate, raport care va fi insotit de copii ale materialelor relevante obtinute pe parcursul desfasurarii activitatii, acestea urmand a fi utilizate în conditiile stabilite de ambele parti. APNCNB poate solicita detalierea unor aspecte ale raportului prezentat. Obtinerea unei noi autorizatii pentru desfasurarea activitatilor in parc este conditionata de remiterea catre APNCNB a raportului. Pentru motive intemeiate, la solicitare, APNCNB poate accepta prelungirea acestui termen.
Nota: Pentru acelasi obiectiv, in interiorul aceluiasi interval de timp, pot fi emise autorizatii catre mai multi solicitanti, numai pentru derularea de activitati diferite, urmand ca acestia sa convina, daca este cazul, asupra modalitatilor de desfasurare a activitatilor.
Refuzul autorizarii activitatilor solicitate va fi insotit de o motivare.
In vederea informarii publicului, APNCNB va face cunoscut pe site-ul sau autorizatiile emise, cu precizarea persoanei juridice sau fizice autorizate, duratei autorizarii si tipului de activitate autorizata.
Precizari:
In cazul in care se solicita emiterea unui aviz pentru executarea unor activitati de investitii/dezvoltare in zona de dezvoltare durabila a activitatilor umane , investitorul/proprietarul trebuie sa se asigure ca zona vizata este inclusa in intravilanul unitatii teritorial administrative pe raza careia este situata.
Orice obiectiv amplasat in aceste zone trebuie sa respecte specificul arhitectonic traditional local.
Autorizarea activitatilor de recoltare a fructelor de padure, a plantelor medicinale si a ciupercilor se va face in urma elaborarii unui studiu de evaluare a capacitatii de suport la recoltare a speciilor pe an si unitatea de suprafata, pentru ca aceasta activitate sa nu afecteze dezvoltatea si capacitatea de inmultire la nivel de individ si sa se poata mentine perenitatea ecosistemica.
Autorizarea pasunatului va fi permisa in zonele neforestiere si in urma elaborarii unui studiu privind capacitatea de suport a vegetatiei pe categorii de animale.
Autorizarea amplasarilor de stupine se va face in baza unor angajamente ferme din partea solicitantului: pentru asigurarea unei securitati a turistilor, stupinele vor fi amplasate la o distanta mai mare de 300 metri de traseele turistice, pentru evitarea degradarii cadrului natural nu este permisa aducerea de animale domestice (caini, pasari, etc) in vatra stupinei, nu este permis focul direct pe sol si nici compacterea acestuia; toate aceste prevederi urmand a fi specificate intr-un contract ce se va incheia intre apicultorul solicitant şi APNCNB.

Personalul APNCNB va controla si raspunde de modul de desfasurare al activitatilor autorizate a fi desfasurate pe teritoriul Parcului.

Finantarea activitatiilor

Art.60. Finantarea activitatilor APCNB se asigura din fonduri provenite:
din finantari rambursabile si nerambursabile;
de la Regia Nationala a Padurilor, Directia Silvica Resita;
activittii proprii;
subventii, donatii, sponsorizari.
din bugetul de stat al autoritatilor locale.
SANCTIUNI

Art. 61. Incalcarea dispozitiilor prezentului regulament atrage, dupa caz, raspunderea disciplinara, contravenţionala, penala, materiala sau civila conform legislatiei in vigoare..

Art. 62. Incalcarea altor prevederi ale Regulamentului se sanctioneaza potrivit dispozitiilor legale in vigoare.

Art. 63. Sanctiunile stabilite in prezentul Regulament se pot aplica atat persoanelor fizice cat şi persoanelor juridice conf. :
Codul silvic – Legea 26/1996.
Legea 31/2000 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor silvice.
Legea 462/2001 pentru aprobarea OUG Nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice.
Legea 103/1996 privind fondul cinegetic si protectia vanatului, modificata si completata prin Legea 654/2001
OG 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor aprobata si modificata prin Legea 180/2002.
Legea 635/2002 privind termenele, modalitatiile si perioadele de exploatare a masei lemnoase din paduri si din vegetatia forestiera din afara fondului forestier.
HG 427/2004 privind circulatia materialelor lemnoase, modificata prin HG 2183/2004.
OUG 195/2005 privind protectia mediului aprobata prin Legea 265/2006.
OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale a florei si faunei salbatice.
O.M.185/2006 privind imputernicirea personalului silvic din cadrul administratiilor parcurilor nationale si naturale in vedrea constatarii, pe raza acestora, a faptelor ce constituie contraventii si infractiuni prevazute in Legea 103/1996.

Capitolul IV. Dispozitii finale

Art.64. Aplicarea prezentului Regulament se face de catre personalul APNCNB. Personalul imputernicit sa aplice Regulamentul isi va dovedi identitatea cu legitimatii eliberate de autoritatea centrala de mediu.

Art.65. Constatarea si sanctionarea contraventiilor se va face de catre persoane imputernicite.

Art.66. Prezentului regulament poate fi modificat cu aprobarea autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, la propunerea APNCNB, cu acordul Consiliului Stiintific si cu avizul Academiei Romane.

Nota: Anexele 1 si 2 sunt parte integranta din prezentul regulament.

Prezentul regulament este aprobat de catre
Consiliul Stiintific

Sunteți aici: Home Regulamentul Parcului Naţional Cheile Nerei–Beuşniţa